SỨ MỆNH 

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức đại diện cho người nắm giữ quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng tác phẩm, vừa phục vụ lợi ích của người nắm giữ quyền, người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội.

TẦM NHÌN 

Tầm nhìn APPA đến năm 2025 trở thành tổ chức Bảo vệ quyền biểu diễn âm nhạc lớn mạnh ngang tầm với các tổ chức bảo vệ quyền của các nước có nền âm nhạc lớn trên thế giới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực

Minh bạch

Thượng tôn pháp luật