Đăng ký trở thành Hội viên của APPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

   Kính gửi: Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)

   Sau khi tìm hiểu về Quyền được bảo vệ và các quyền liên quan về nghề nghiệp của APPA (Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam) thông qua tôn chỉ, mục đích, điều lệ và các lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia nhập APPA.

Các thông tin nghiệp vụ của nghệ sĩ:

[ninja_form id=4]