Tôi muốn đăng ký trở thành thành viên của Hội thì phải làm gì?

Tôi muốn đăng ký trở thành thành viên của Hội thì phải làm gì?