Bộ ảnh kỷ niệm thành lập Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc

Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức phi chính phủ được thành lập theo quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (Quyết định số 671/QĐ-BNV ngày 14/4/2016 về việc phê duyệt Điều lệ Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam).

Bộ ảnh kỷ niệm thành lập Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc
Ảnh kỷ niệm thành lập APPA