Về APPA

Ban chấp hành TW Hội Appa

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Danh sách nghệ sĩ Hội viên

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng, ít nhất là bằng thái độ tôn trọng với chủ nhân của...

Quyết định thành lập Hội

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt nam

Giới thiệu về appa

Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam

Chính sách hội viên APPA

Chính sách hội viên APPA