Ban chấp hành

Ban chấp hành TW Hội Appa

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam