Cơ cấu tổ chức

Quyết định thành lập Hội

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt nam