Thông báo nội dung chương trình Đại Hội nhiệm kỳ 2 (2021 - 2026) Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức đại diện cho Người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

Thông tin chương trình Đại hội
1 / 2

1. Thông tin chương trình Đại hội

Tiếp tục